Wij werken met cookies om je een zo goed mogelijke online-ervaring te kunnen aanbieden. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals omschreven staat in onze Privacybeleid.

Gebruikersvoorwaarden Eurekos.nl

Voor het gebruik van Eurekos.nl gelden onderstaande Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

 • Gebruikersvoorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van Eurekos.nl;
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Eurekos.nl;

Artikel 2 Algemeen

 1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd.

Artikel 3 Doel en kosten

 1. Eurekos.nl is een persoonlijke leeromgeving die deel uitmaakt van het dienstverleningsaanbod van Creblz Int. Eurekos.nl bevat een interactief leerprogramma in de vorm van e-learning. Het leerprogramma bestaat uit een combinatie van lesstof en opdrachten.

Artikel 4 Links naar derdensites
Op Eurekos.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Eurekos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 5 Gebruik van Eurekos.nl

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan Eurekos.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Eurekos en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen.

Artikel 6 Privacy

 1. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacy Statement
 2. Eurekos.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via Eurekos.nl aanbiedt. Eurekos.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan gebruikers.

Artikel 7 Uitsluiting

 1. Eurekos.nl gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van Eurekos.nl of de via Eurekos.nl aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal Eurekos.nl ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 8 Onderhoud/ storingen

 1. Eurekos.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot Eurekos.nl te verschaffen.
 2. Eurekos.nl kan (onderdelen van) Eurekos.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Eurekos.nl zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Eurekos.nl, waaronder doch niet uitsluitend de (auteurs)rechten op de door of wegens Eurekos.nl geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, videofragmenten, het ontwerp, de merkrechten etc., berusten bij Eurekos.nl.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van Eurekos.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van Eurekos.nl heeft verkregen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van Eurekos.nl door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. Eurekos.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van Eurekos.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Eurekos.nl of zijn medewerkers.
 2. Eurekos.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op Eurekos.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Eurekos.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 11 Klachten

Een klacht kunt u indienen bij info@creblz.nl.